Parken Stadion

Dit besøg i Parken

>> For english press here - Parken Ground Regulations

Ordensreglement

§ 1 Formål

Formålet med dette ordensreglement er:

 • at bevare den gode stemning i Parken.
 • at alle besøgende føler sig trygge både før, under og efter opholdet.
 • at sikre plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.
§ 2 Gyldighedsområde

Dette ordensreglement gælder for alle fodboldkampe og øvrige arrangementer, sportsrelaterede, såvel som ikke-sportsrelaterede, der afvikles i Parken, og gælder uanset hvem der er arrangør af det pågældende arrangement.

Den enkelte arrangør kan i visse tilfælde fastsætte andre regler, fx. alderskrav, som Parkens gæster er forpligtede til at sætte sig ind i og overholde.

Ordensreglementet gælder for enhver færdsel i hele Parkens område inkl. ind -og udgange samt de parkeringspladser, der er til rådighed for Parkens gæster.

§ 3 Adgang og ophold i Parken

Gyldig billet
Du må kun opholde dig på Parkens område, hvis du har gyldig billet eller adgangskort, eller hvis du på anden måde kan bevise, at du har ret til at være på området. Du skal vise billet eller adgangskort til kontrollører og/eller politi, hvis de kræver det. Billetfalsk vil blive politianmeldt.

Alderskrav
Til FCK-kampe har børn under 12 år kun adgang, hvis de er sammen med en voksen. På B-tribunen (Øvre og Nedre Sektion 12) skal man dog være mindst 15 år.

For DBU-kampe og andre arrangementer henvises til den enkelte arrangør.

Ophold
Du skal indtage den plads, der står på din billet. Af sikkerhedsmæssige årsager kan Parkens personale eller politiet dog anvise dig en anden plads, som du så har pligt til at flytte til.

Under fodboldkampe og arrangementer må du ikke opholde dig unødigt på trapper, gangarealer mv., hvilket vil sige at du skal gå direkte til/fra din plads. Dels for ikke at genere andres udsyn og dels fordi det kan være farligt ved evakuering o.lign. Nødudgange må under ingen omstændigheder blokeres.

Stadionlyset
Parkens LED-lyssystem giver mulighed for at blive en integreret del af underholdningen til fodboldkampe, koncerter og events. Vi gør opmærksom på, at der kortvarigt kan være lyseffekter, der kan være til gene for personer, der har problemer med lysfølsomhed.

Karantæne
Personer der er i karantæne fra Parken vil blive nægtet adgang til alle fodboldkampe og arrangementer, sportsrelaterede, såvel som ikke-sportsrelaterede, i Parken. Billetten refunderes ikke.

Efter fodboldkampe
Du må i visse tilfælde vente, før du kan forlade Parken. For at alle gæster skal føle sig trygge efter kampen, kan gæster nemlig blive lukket ud i hold og i det tempo, som Parkens kontrollører finder sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

§ 4 Indgangskontrol

Du skal vise billet eller adgangskort ved indgangen til Parken og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol.Til FCK-kampe skal tilskuere på Nedre B på forlangende vise gyldig billedlegitimation. Du bliver nægtet adgang til Parken, hvis du ikke har gyldig billet/adgangskort. Billetten refunderes ikke.

§ 5 Ulovlige genstande, visitering mm.

Følgende genstande mm. må ikke medbringes i Parken:

 • våben af enhver art
 • genstande der kan bruges som våben eller kasteskyts
 • spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
 • flasker, bægre, krus eller dåser af materialer, der kan gå i stykker eller splintre
 • genstande, der fylder uforholdsmæssigt meget
 • fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • flag eller transparenter, der er længere end 1,50 meter samt konfettirør og creperuller med konfetti (se også senere om forhåndsgodkendelse af bannere)
 • mekanisk drevne støjinstrumenter – fx kompressorhorn, vuvuzela o.lign.
 • mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art
 • paraplyer
 • dyr
 • laserpenne
 • dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster
 • racistisk eller nazistisk propagandamateriale
 • andre genstande, der kan bringe sikkerheden og ordenen i Parken i fare.

Listen er ikke udtømmende.

Parkens kontrollører har ret til (evt. med tekniske hjælpemidler) at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af påvirkning af alkohol- eller euforiserende stoffer, eller om de medbringer våben eller andre farlige og brandfarlige ting.

Du vil blive nægtet adgang til Parken, såfremt Parkens kontrollører vurderer, at du udgør en sikkerhedsrisiko. Billetten refunderes ikke.


§ 6 Regler for ophold

Adfærd
Du skal til enhver tid overholde gældende ordensregler og følge anvisningerne fra Parkens højttaleranlæg, Parkens personale, kontrollører, redningstjeneste, politi og brandvæsen. Du må ikke opholde dig i Parken, hvis du synligt er stærkt påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Det er desuden forbudt Parkens gæster:

 • at klatre op på eller over bygninger og indretninger, der ikke er beregnet til almen benyttelse, herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfeltet, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art og tage
 • at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende (fx fodboldbanen til fodboldkampe)
 • at deltage i koordineret hop samt opfordre andre til gennem tale, sang eller anden adfærd at deltage i koordineret hop på B-tribunen
 • at kaste med genstande, der kan være til fare for andre
 • at tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter eller andre pyrotekniske genstande
 • at sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden forudgående tilladelse
 • at skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte
 • at forrette nødtørft uden for toiletter eller bortkaste affald
 • at provokere andre til had eller vold mod andre personer
 • at have sit ansigt helt eller delvis tildækket med hætte, maske eller lignende, der er egnet til at hindre identifikation
 • at medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk, homofobisk eller anden diskriminerende karakter
 • at fremsætte racistiske homofobiske eller andre nedsættende eller diskriminerende ytringer
 • i øvrigt at udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.

Listen er ikke udtømmende.

Personer, der udviser ovenstående adfærd vil blive bortvist fra Parken. Billetten refunderes ikke.

Bannere mv.
Du må gerne medbringe/ophænge bannere med relevans til kampen/arrangementet, men kun hvis det på forhånd er godkendt af Parkens sikkerhedschef. Dels på grund af brandfaren og dels hvis det af pladshensyn ikke er muligt at imødekomme ønsket.

Videoovervågning
Parken har videoovervågnings-kameraer inden for og uden for stadion, og Parken kan selv bruge optagelserne eller videregive dem til myndigheder til brug for efterforskning mv.


§ 7 Særlige afgifter

Hvis du uden tilladelse opnår eller forsøger at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen, bliver du opkrævet en afgift på kr. 10.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

Hvis du medbringer eller benytter fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

Hvis du kaster genstande på eller mod banen og/eller andre tilskuere, bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

Hvis du besidder eller benytter maskering i Parken, bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

Hvis du har karantæne og tager ophold i Parken (eller prøver på det), bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

Bemærk at betaling af afgifter ikke udelukker andre sanktioner, ligesom du vil blive holdt erstatningsansvarlig for det tab, som Parken lider på baggrund af din handling.

§ 8 Adgangsnægtelse / bortvisning

Du vil blive nægtet adgang eller bortvist fra Parken, hvis du

 • ikke har gyldig billet/adgangskortvurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko
 • har karantæne fra Parken
 • ved din adfærd i øvrigt overtræder dette ordensreglement

Billetten refunderes ikke.

§ 9 Fotografering i Parken

Fotografering ved fodboldkampe
Som gæst i Parken betragtes du som indforstået med, at der kan blive taget billeder eller video af dig. Din deltagelse i arrangementet er automatisk en accept af, at Parken/F.C. København kan bruge disse billeder og videoer til artikler på hjemmesider, på sociale medier eller til PR/marketing. Du accepterer også, at du kan komme med på TV-optagelser fra kampen eller pressefotos til aviser og magasiner. Parken/F.C. København vil altid bestræbe sig på ikke at offentliggøre kompromitterende billeder.

Du må gerne optage billeder, lyd og video i Parken, hvis

 • det kun er til privat brug (fx på din Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram mv), eller
 • til officielle konkurrencer mv i Parken, og
 • du overholder gældende lovgivning om bl.a. ikke at offentliggøre krænkende billeder af andre.

Du må derimod ikke optage levende billeder eller lyd og videregive informationer om kampen fra kampen, tribuner og øvrige stadionområder til kommercielt brug, uanset fremgangsmåde.

Fotografering ved øvrige arrangementer
Reglerne om hvornår du må tage billeder, og hvordan du må bruge dem, varierer fra arrangement til arrangement, og du henvises derfor til den pågældende arrangørs regler.

§ 10 Rygning

Indendørs
Uanset om taget er på eller ej, er der rygeforbud i alle indendørs lokaliteter i Parken inkl. toiletter, trapper og gangarealer. Rygeforbuddet gælder også alle former for e-cigaretter etc.

Udendørs uden tag (FCK-kampe)
Hvis Parkens tag ikke er på, må du ryge på Nedre B og Nedre C samt uden for Parken. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel, og så vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.

Udendørs uden tag (DBU-kampe)
Hvis Parkens tag ikke er på, må du ryge på B-tribunen samt uden for Parken. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel, og så vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.

Udendørs med tag
Hvis taget er på, er der rygeforbud på alle tribuneafsnit.

§ 11 Fan-adskillelse mv ved fodboldkampe

Til FCK-kampe er alle tribuneafsnit – bortset fra udeholdets tilskuerafsnit – som udgangspunkt tilegnet F.C. Københavns fans. Desuden er der til internationale FCK-kampe normalt reserveret et mindre område på A-tribunen til udeholdets VIP-gæster.

Til DBU-kampe vil det blive oplyst fra kamp til kamp, hvor de to holds fans placeres.

Hvis du vil udvise tilknytning til udeholdet ved fx. at bære farver, beklædning el.lign. eller synge slagsange, der kan forbindes til udeholdet, må du kun gøre det på de stadionafsnit, som er forbeholdt udeholdets fans. Bemærk dog, at du ikke må bære farver, beklædning el.lign., der kan forbindes med andre fodboldhold end hjemme- og udeholdet den pågældende dag.

Disse regler om ”fan-adskillelse” er lavet for at optimere sikkerheden ved alle fodboldkampe i Parken. Hvis du ikke overholder dem, kan du blive afvist/bortvist uden refundering af billetten, medmindre du har billet til udeholdets tilskuerafsnit. Kontrollørerne vil dog så vidt mulig søge at henvise dig til andre områder i Parken.

Til internationale FCK-kampe i Parken må udeholdets fans ikke købe billetter via F.C. København, men henvises til den gæstende klubs egne informationer om billetter til de afsnit, som udeholdets fans har adgang til.  Til landskampe og pokalfinaler henvises til DBU’s billetinformationer.


§ 12 Erstatningsansvar

Al adgang, færdsel og ophold i Parken sker på dit eget ansvar. Parken har ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Parken forbeholder sig ret til at holde dig personligt erstatningsansvarlig i henhold til gældende danske lovgivning, hvis du,

 • laver hærværk på Parkens ejendom
 • udviser en adfærd, der påfører Parken/F.C. København og/eller arrangøren økonomiske tab
 • udviser en adfærd, der medfører bøder og/eller sanktioner for Parken/F.C. København og/eller arrangøren

§ 13 Overtrædelse af ordensreglementet

Hvis du overtræder ordensreglementet kan du uden videre bortvises og få forbud mod at vise dig på Parkens område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor Parken/F.C. Københavns kontrollørkorps står for adgangskontrollen.

Du kan få karantæne fra Parken eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Parken, uanset hvor arrangementet afvikles.

Overtrædelser der sker

 • i eller lige i nærheden af Parken (fx parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove omkring Parkens område), eller
 • ved voldelige handlinger uden for Parken, men hvor der er samhørighed med Parken/F.C. København eller arrangøren kan også medføre karantæne.

Kontrollørerne har ret til at nægte adgang for eller bortvise persongrupper, hvis overtrædelse af reglerne (fx via påklædning, symboler eller opførsel) ikke kan tilordnes en enkelt person i gruppen og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel. Billetter refunderes ikke.

§ 14 Klager fra tilskuere, gæster mv

Ordensreglementet skal som nævnt sikre, at alle besøgende føler sig trygge både før, under og efter opholdet.

Hvis du oplever, at ordensreglementet ikke bliver behørigt eller korrekt håndhævet til fodboldkampe (FCK eller DBU), eller hvis du af andre årsager oplever noget, som du ikke finder passende eller rimeligt, vil vi gerne høre fra dig på kundeservice@fck.dk.

Hvis det vedrører politi, brandvæsen eller andre eksterne myndigheder mv, bedes du dog henvende dig direkte til disse.

Ved andre arrangementer end fodboldkampe bedes feedbacken givet til den pågældende arrangør.

Hvis du har glemt ting og sager i Parken, kan du kontakte Parkens reception. Send en mail til info@parken.dk med beskrivelse af hvad der er glemt, og hvor vi kan komme i kontakt med dig, så vender vi tilbage hvis det er indleveret. Vi opbevarer glemte sager i 3 dage, hvorefter vi afleverer dem til Politiets hittegodskontor på Københavns Politigård.

Senest opdateret 1. august 2023.