Parken Stadion

Dit besøg i Parken

>> For english press here - Parken Ground Regulations

Ordensreglement

§ 1 Formål

Formålet med dette ordensreglement er:

 • at bevare den gode stemning i Parken og andre områder, hvorpå der afvikles arrangementer,
 • at alle besøgende føler sig trygge både før, under og efter opholdet, samt
 • at sikre plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.
      ‍

§ 2 Gyldighedsområde

Stk. 1. Ordensreglementet gælder for allematrikler, hvorpå Parken Stadion, inklusive ind- og udgange, fanzoner og parkeringspladser, er beliggende. Ordensreglementet gælder endvidere forethvert andet område, såfremt arrangementet har tilknytning til Parken Stadion og/eller F.C. København.

 

Stk. 2. Ordensreglement gælder endvidere for alle arrangementer – såvel sportsrelaterede som ikke sportsrelaterede – derafvikles på Parken Stadion, uanset hvem der måtte være arrangør.  

 

Stk. 3. Den enkelte arrangør kan i vissetilfælde fastsætte yderligere vilkår, fx. alderskrav, som Parken Stadions besøgende er forpligtede til at sætte sig ind i og overholde.

§ 3 Adgang og ophold

Stk. 1 Gyldigt adgangsgivende bevis
Du må kunopholde dig på området, hvis du kan fremvise et gyldigt adgangsgivende bevis, såsom billet, sæsonkort, akkreditering, adgangskort mv., og du har pligt til at fremvise dette ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmerekontrol af Parkens sikkerhedspersonale, politiet eller anden myndighed. Hvis Parkens sikkerhedsfolk konstaterer billetfalsk, vil det blive politianmeldt.

 

Stk. 2. Legitimation
Legitimation kan på forlangende af Parkens sikkerhedspersonale eller politiet krævesforevist.

 

Stk. 3. Alderskrav
Til F.C. København-kampe på Parken Stadion har børn under 12 år kun adgang, hvis de er ledsaget af en voksen. På B-tribunen (Øvre og Nedre Sektion 12) skal man dog være mindst 15år. For DBU-kampe og andre arrangementer henvises til den enkelte arrangørsregler herfor.

Stk. 4. Ophold
Du skal indtage den plads, der står på din billet. Af sikkerhedsmæssige årsager kan Parkens personale eller politiet dog anvise en alternativplads, hvilken du er forpligtet til at følge uden kompensation herfor.


Du må ikke opholde dig unødigt på trapper, gangarealer mv. underarrangementerne, hvilket vil sige at du skal gå direkte til/fra din plads.Dette er dels for ikke at genere andres udsyn, og dels fordi det kan værefarligt ved evakuering o.lign. Nødudgange må under ingen omstændighederblokeres.

 

Stk. 5. Stående afsnit
Til F.C.København-kampe er B-tribunen på Parken Stadion et unummereret ståendestemningsafsnit.

Stk. 7. Efter fodboldkampe
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at alle gæster føler sig trygge efter kampen, kan det være nødvendigt at lukkegæster ud fra Parken Stadion og/eller andre relevante områder i det tempo, som Politietsog/eller Parkens sikkerhedsledelse måtte finde sikkerhedsmæssigt forsvarlig.


§ 4 Visitering og ulovlige genstande mm.

Stk. 1. Parkens sikkerhedspersonale har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko på grund af påvirkning af alkohol- ellereuforiserende stoffer, eller om de medbringer våben eller andre farlige ogbrandfarlige ting. Undersøgelsen kan foretages som visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination heraf.

Stk. 2. Følgende genstande mm. må ikkemedbringes til arrangementerne:

 • våben af enhver art
 • genstande der kan bruges som våben eller kasteskyts
 • spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
 • flasker, bægre, krus eller dåser af materialer, der kan gå i stykker eller splintre
 • genstande, der fylder uforholdsmæssigt meget
 • fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • flag eller transparenter, der er længere end 1,50 meter samt konfettirør og creperuller med konfetti (se også senere om forhåndsgodkendelse af bannere)
 • mekanisk drevne støjinstrumenter – fx kompressorhorn, vuvuzela o.lign.
 • batterier til elcykler o.lign.
 • mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art
 • paraplyer
 • dyr
 • laserpenne
 • dokumenter, tegninger, symboler eller flag indeholdende ideologiske eller politiske budskaber, racistiske,     homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer eller er af reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster
 • racistisk eller nazistisk propagandamateriale
 • andre genstande, der kan bringe sikkerheden og ordenen til arrangementet i fare.

 

Listen er ikkeudtømmende.

§ 5 Regler for ophold på ordensreglementets gyldighedsområde

Stk. 1 Adfærd
Du skal tilenhver tid overholde gældende ordensreglement og følge anvisningerne fraParkens højttaleranlæg, Parkens sikkerhedspersonale, redningstjeneste, politiog brandvæsen mv. Du må ikke opholde dig på områderne, hvis du er synligt stærktpåvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Det er desuden forbudt:

 • at klatre op på eller over bygninger og indretninger, herunder facader, hegn, mure, banehegnet,  afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver  art og tage
 • at betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende (fx fodboldbanen til fodboldkampe)
 • at deltage i koordineret hop samt opfordre andre til gennem tale, sang eller anden adfærd at deltage i koordineret hop på B-tribunen
 • at kaste med genstande
 • at tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • at kaste med fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
 • at sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden forudgående     tilladelse
 • at skrive, male, klæbe  eller ophænge noget på bygninger, indretninger og reklameskilte
 • at forrette nødtørft uden  for toiletter
 • at provokere andre til had eller vold mod andre personer
 • at have sit ansigt helt eller delvis tildækket med hætte, maske eller lignende
 • at medføre eller åbenlyst bære tegn og symboler af racistisk, homofobisk eller anden diskriminerende     karakter
 • at fremsætte racistiske, homofobiske eller andre nedsættende eller diskriminerende ytringer
 • i øvrigt at udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.

 

Listen er ikkeudtømmende.

Stk. 2. Bannere mv.
Du må gernemedbringe/ophænge bannere med relevans for kampen/arrangementet, men kun hvis det på forhånd er godkendt af Parkens sikkerhedsafdeling. Dette dels på grund af brandfaren, og dels hvis det af pladshensyn ikke er muligt at imødekommeønsket.

§ 6 Videoovervågning og fotografering

Stk. 1. Videoovervågning
Parken Stadioner videoovervåget både inden for og uden for stadion, hvilke Parkens sikkerhedsafdelinger berettiget til selv at bruge til efterforskning mv.

 

Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan endvidere videregives til politiet ogDBU’s disciplinære system til brug for behandling af sager vedrørendeovertrædelse af ordensreglementet. Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i optil 30 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvisdet er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkretehændelser.

 

Enhver brugheraf sker i overensstemmelse med tv-overvågningsloven og databeskyttelsesreglerne herom, ligesom behandlingen sker i overensstemmelse med F.C. Københavns til enhver tid gældende privatlivspolitik.

 

Stk. 2. Fotografering ved arrangementer
Som gæstbetragtes du som indforstået med, at der kan blive taget billeder eller video af dig til arrangementer afholdt i Parken. Din deltagelse i arrangementet er automatisk en accept af, at Parken/F.C. København eller en arrangerendetredjepart kan bruge disse billeder og videoer til artikler på hjemmesider, på sociale medier eller til PR/marketing.

 

Du acceptererogså, at du kan komme med på TV-optagelser fra arrangementerne ellerpressefotos til aviser og magasiner. Parken/F.C. København vil altid bestræbe sig på ikke at offentliggøre kompromitterende billeder.

Stk. 3. Din fotografering ved arrangementer afviklet af F.C. København
Du må gerne optage billeder, lyd og video i Parken, hvis

 • det kun er til privat brug (fx på din Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram mv), eller
 • det er til brug for officielle konkurrencer, som Parken/F.C. København udbyder, og
 • du overholder gældende lovgivning om bl.a. ikke at offentliggøre krænkende billeder af andre.

 

Du må derimodikke optage levende billeder eller lyd og videregive informationer om arrangementet, tribuner og øvrige stadionområder til kommercielt brug, uanset fremgangsmåde.

Stk.  4. Din fotografering ved øvrigearrangementer afviklet af tredjeparter
Reglerne om, hvornår du må tage billeder, og hvordan du må bruge dem, varierer fra arrangement til arrangement, og du henvises derfor til den pågældende arrangørsregler.

§ 7 Rygning

Stk. 1. Rygning
Følgende regler gælder for alle former for rygning, herunder almindelige cigaretter, e-cigaretter mv.

 

‍Stk. 2. Stadionindendørs

For alleindendørslokaliteter gælder der et totalt rygeforbud. Dette inkluderer alle toiletter, trapper, gangarealer mv. Rygeforbuddet gælder også alle former for e-cigaretter mv.

Stk. 3. Stadion uden tag (gælder for F.C. København-kampe)
Hvis ParkenStadions tag ikke er på, må du ryge på B-tribunen og Nedre C samt uden for Parken Stadion. På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog være undtagelser fra denne hovedregel, og så vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.

stk. 4. Stadion uden tag (gælder for DBU-kampe)
Hvis ParkenStadions tag ikke er på, må du ryge på B-tribunen samt uden for Parken Stadion.På alle andre tribuneafsnit er rygning ikke tilladt. Der kan dog væreundtagelser fra denne hovedregel, og så vil det fremgå af skiltning på de pågældende områder.

 

stk. 5. Stadion uden tag (gælder for øvrige arrangementer)
Det er op tilden enkelte arrangør at angive, hvilke regler som gælder til arrangementet.

Stk. 6. Stadion med tag
Hvis taget er på, er der rygeforbud på alle tribuneafsnit og alle øvrige områder inde på ParkenStadion.

§ 8 Fan-adskillelse mv ved fodboldkampe

Stk. 1. Følgende regler om”fan-adskillelse” er lavet for at optimere sikkerheden ved alle fodboldkampe iParken. Hvis du ikke overholder dem, kan du blive afvist/bortvist udenrefundering af billetten.

Stk.2. Til F.C. København-kampe er alletribuneafsnit – bortset fra udeholdets tilskuerafsnit – som udgangspunkttilegnet F.C. Københavns fans. Desuden er der til internationale F.C. København-kampenormalt reserveret et mindre område på A-tribunen til udeholdets VIP-gæster.

Stk. 3. Til DBU-kampe vil det blive oplyst fra kamp til kamp, hvor de to holds fans placeres.

Stk. 4. Hvis du vil udvise tilknytning til udeholdet ved fx. at bære farver, beklædning el.lign. eller synge slagsange, der kan forbindes til udeholdet, må du kun gøre det på de stadionafsnit, som er forbeholdt udeholdetsfans. Bemærk dog, at du ikke må bære farver, beklædning el.lign., der kan forbindes med andre fodboldhold end hjemme- og udeholdet den pågældende dag.

Stk. 5. Til internationale F.C. København-kampe i Parken må udeholdets fans ikke købe billetter via F.C. København, men henvises til den gæstende klubs egne informationer om billetter til de afsnit, som udeholdetsfans har adgang til. Til landskampe og pokalfinaler henvises til DBU’sbilletinformationer.

§ 9 Overtrædelse af ordensreglementet

Stk. 1. Du vil blive nægtet adgang eller blive bortvist fra området, hvis du

 • ikke har gyldig(t) billet/adgangskort
 • vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko
 • har karantæne
 • ved din adfærd i øvrigt overtræder dette ordensreglement
 • som fan af udeholdet har  købt billet til et afsnit, som ikke er forbeholdt udeholdets fans

 

Billetten refunderes ikke.

 

Stk. 2. Hvis du overtræder ordensreglementet i forbindelse med en fodboldkamp afviklet af F.C. København, kan der udstedeskarantæne, hvorved du i karantæneperioden ikke må deltage i kampe, som F.C.København deltager i, hvilket gælder, uanset om kampen spilles på hjemme- ellerudebane, og uanset om det er i ind- eller udland. Karantænen gælder desudenethvert andet arrangement med tilknytning til Parken Stadion og/eller F.C. København, uanset hvor arrangementet afvikles. Karantænen medfører endvidere, at du på arrangementsdagene ikke må opholde dig på de matrikler, hvorpå ParkenStadion er beliggende. F.C. København kan endvidere beslutte, at karantænen i grove tilfælde skal gælde for ethvert arrangement afviklet i Parken, herunder men ikke begrænset til landskampe, koncerter mv., uanset om det måtte F.C.København eller en tredjepart, der er arrangør. Karantæneperioden og densomfang afhænger af overtrædelsens karakter.

 

Stk. 3. F.C. København er endvidereberettiget til at give karantæne i forbindelse med din overtrædelse af ordensreglementet til andre arrangementer, uanset om det er F.C. Københavneller en tredjepart, der er arrangør, herunder men ikke begrænset tillandskampe, koncerter mv. Måtte du blive tildelt karantæne i medfør af et sådant arrangement, vil du i karantæneperioden være udelukket fra allearrangementer, uanset om det måtte være en kamp eller arrangement, der har tilknytning til/er arrangeret af F.C. København eller en tredjepart.

 

Stk. 4 Voldelige handlinger uden for de områder, hvor ordensreglementet finder anvendelser, men hvor der er en vis tilknytning til Parken/F.C. København eller arrangørens afviklede arrangementet kan der også blive tildelt karantæne.

 

Stk. 5. Idet ikke alle overtrædelserautomatisk fører til karantæne, gemmes overtrædelser i periode, da disse kan danne grundlag for en eventuel senere karantæne. Såfremt man bliver tildeltkarantæne, vil karantænen blive registreret i F.C. Københavnskarantæneregister, og oplysningerne behandles i overensstemmelse med F.C.Københavns til enhver tid gældende privatlivspolitik.

 

Stk. 6. Stk. 1-5 gælder også for persongrupper, hvisovertrædelse af ordensreglementet (fx via påklædning, symboler eller opførsel)ikke kan tilordnes en enkelt person i gruppen, og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

 

§ 10 Afgifter for overtrædelse

 

Stk. 1. Udoverkarantæne, forbeholder F.C. København endvidere sig ret til at tildele følgendebøder:

 

·      Hvis du udentilladelse opnår eller forsøger at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen, bliver du opkrævet en afgift på kr. 10.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

 

·      Hvis du medbringer eller benytter fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andrepyrotekniske genstande, bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, derforfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

 

·      Hvis du kastermed fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, bliverdu opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligteller efter konkret aftale.

 

·      Hvis du kaster med genstande i øvrigt, bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, derforfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

 

·      Hvis du besidder eller benytter maskering, bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

 

·      Hvis du har karantæne og tager ophold i Parken eller øvrige arrangementer, som Parken/F.C.København afvikler (eller prøver på det), bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale.

 

·      Hvis du iøvrigt uberettiget skaffer dig adgang til Parken eller øvrige andrearrangementer, som Parken/F.C. København afvikler (eller prøver på det), bliver du opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligteller efter konkret aftale.

 

Stk. 2. Manglende betaling af en afgift, jf. § 10, stk. 1, forlænger en eventuel karantæneperiode, ligesom der kan givesforbud mod at komme på Parken Stadion, indtil afgiften er betalt.

Stk. 3. Bemærk, at betaling af afgifterikke udelukker andre sanktioner, herunder erstatningsansvar, jf. § 11.

 

§ 11 Erstatningsansvar

Stk. 1. Al adgang, færdsel og ophold til arrangementerne skerpå dit eget ansvar. Ingen selskaber i PARKEN-koncernen har ansvar for person-eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger ellerundladelser.

Stk. 2. F.C. København og øvrigearrangementsarrangører forbeholder sig ret til at holde dig personligterstatningsansvarlig i henhold til gældende danske lovgivning, hvis du,

 • laver hærværk på Parkens ejendom
 • udviser en adfærd, der påfører PARKEN Sport & Entertainment A/S, F.C. København og/eller øvrige     arrangører i Parken økonomiske tab
 • udviser en adfærd, der medfører bøder og/eller sanktioner for PARKEN Sport Entertainment A/S, F.C.     København og/eller øvrige arrangører i Parken

 

§ 12 Klager fra tilskuere, gæster mv.

 

Stk. 1. Hvis duoplever, at ordensreglementet ikke bliver behørigt eller korrekt håndhævet tilfodboldkampe eller andre arrangementer, som F.C. København er ansvarlig for atafvikle , eller hvis du af andre årsager oplever noget, som du ikke finderpassende eller rimeligt, vil vi gerne høre fra dig på kundeservice@fck.dk.

Stk. 2. Hvis klager vedrører politi,brandvæsen eller andre eksterne myndigheder mv, bedes du dog henvende digdirekte til disse.

Stk. 3. Ved DBU-kampe og andrearrangementer end ovenstående bedes feedbacken gives til den pågældendearrangør.

Stk. 4. Hvis du har glemt ting og sager iParken, kan du kontakte F.C. Københavns reception. Send en mail til info@parken.dk med beskrivelse af, hvad der erglemt, og hvor vi kan komme i kontakt med dig, så vender vi tilbage hvis det erindleveret. Vi opbevarer glemte sager i 3 dage, hvorefter vi afleverer dem tilPolitiets hittegodskontor på Københavns Politigård.

 

§ 13 Privatlivspolitik

 

Behandling afpersonoplysninger sker i overensstemmelse med F.C. Københavns til enhver tidgældende privatlivspolitik, der kan findes her.


Senest opdateret 18. juli 2024.